ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مناقصه : 1398/05/23 لغايت 1398/05/31 مهلت ارسال اسناد مناقصه : تا ساعت 11:00 مورخه 1398/06/12
خاتمه یافته

موضوع مناقصه : خريد انواع لامپ به شماره 55_98

رديفشرح كالاكدكالاتعداد(دستگاه)مبلغ سپرده شركت درمناقصه(ريال)
1لامپ LED حبابي 15 وات76000141520,000434,000,000
2لامپ کم مصرف    50 وات سديم7600014122,000116,000,000
3لامپ کم مصرف    70 وات سديم76000140815,000580,000,000
4لامپ بخار سديم  110 وات حبابي7630031105,000366,500,000
5لامپ بخار سديم  210 وات حبابي7630032005,000391,500,000
6لامپ بخار سديم  250 وات حبابي7620034066,000419,000,000
جمع مبلغ سپرده شركت درمناقصه(ريال)2,307,000,000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه ها درج گرديده است.

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1398/05/23 تا  1398/05/31به مدت 9 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه ها: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي11/3070مورخه 1396/06/29)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد و دريافت اسناد مناقصه ها: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه ها: تحويل اسناد مناقصه هاي فوق تا ساعت 11:00 مورخ  1398/06/12 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 13:00 مورخ 12/06/1398 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان به ترتيب شماره مناقصه خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه:

مناقصه شماره 56_98 : كليه توليد كنندگان كه داراي تاييد صلاحيت شركت توانير در زمينه كابلهاي فشارضعيف خودنگهدار مي باشند و نمايندگيهاي مجاز اين شركتها ؛ مجاز به شرکت در اين مناقصه بوده و بر حسب تخصص و ظرفيت توليد مي توانند در يك يا كل آيتم هاي جدول فوق شركت نمايند.ليست شركت هاي تاييد صلاحيت شده در سايت توانير موجود مي باشد.

نام و نشاني شركت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

**جهت دانلود اسناد و مشخصات فني مناقصه اينجا كليك كنيد**

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iets.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان