ورود به سایت
مهلت خريد اسناد مناقصه : 1398/06/09 لغايت 1398/06/16 مهلت ارسال اسناد مناقصه : تا ساعت 11:00 مورخه 1398/06/31
در حال اجرا

موضوع مناقصه : خريد كابل20 كيلو ولت خشك پرتولين185 * 1 آلومينيومي  زره دار به شماره 63_98

شرح كالاكدكالامتراژميزان سپرده شركت در مناقصه(ريال)
كابل20 كيلو ولت خشك پرتولين185 * 1 آلومينيمي  زره دار68900752070،0002,113,000,000

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه ها درج گرديده است.

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1398/06/09 تا  1398/06/16 به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه ها: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 1396/06/29)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد و دريافت اسناد مناقصه ها: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده و با هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه ها: تحويل اسناد مناقصه هاي فوق تا ساعت 11:00 مورخ  1398/06/31 به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 13:00 مورخ 1398/06/31 به ترتيب شماره مناقصه در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان به ترتيب شماره مناقصه خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در هر مناقصه:

مناقصه شماره 63_98 : كليه توليد كنندگان كه داراي تاييد صلاحيت شركت توانير در زمينه كابل موضوع مناقصه مي باشند مجاز به شرکت در اين مناقصه بوده و مي بايست ظرفيت توليد كالاي مذكور را داشته باشند.ليست شركت هاي تاييد صلاحيت شده در سايت توانير موجود مي باشد.

نام و نشاني شركت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن هاي 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برنده يا برندگان مناقصه ها خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

**جهت دانلود اسناد و مشخصات فني مناقصه اينجا كليك كنيد**

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (www.tavanir.org.ir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iets.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان