ورود به سایت
فروش اسناد مناقصه از1398/02/26 تا 1398/03/01 مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 10:00صبح1398/03/11
خاتمه یافته

مناقصه عمومي يك مرحله اي به همراه ارزيابي كيفي پيمانكاران 

موضوع مناقصه ها: ارائه خدمات طبق جدول ذيل در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با مشخصات تكميلي ارائه شده در مشروح اسناد مناقصه :

شماره مناقصهموضوع مناقصهمبلغ سپرده شركت در مناقصه (ريال)
29_98ارائه خدمات مربوط به كارهاي آبدارخانه ، نظافتي و باغباني  800،000،000

مهلت فروش اسناد: از تاريخ  26/02/1398 تا  1/03/1398 به مدت 7 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 29/6/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوه خريد يا دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوه دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

الف-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

ب- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده وبا هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه: تحويل اسنادمناقصه و همچنين اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران تا ساعت 10:00 مورخه  11/03/1398 به دبيرخانه شركت (آدرس : زنجان – خيابان سعدي شمالي-شركت توزيع برق زنجان-كدپستي 13111-45137 )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 10:00 مورخ 13/03/1398 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود .

شرايط اختصاصي متقاضيان جهت شركت در مناقصه :  

با توجه اينكه مناقصه مذكور داراي ارزيابي كيفي پيمانكاران مي باشد ، پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه بتوانند از 100 امتياز ارزيابي حداقل 60 امتياز را كسب نمايند ترتيب اثر داده خواهد شد كه مي بايست گواهي نامه هاي زير را ارائه نمايند در غير اين صورت اسناد ارزيابي متقاضي رد خواهد شد :

الف-ارائه گواهي صلاحيت ارائه خدمات مربوطه از اداره  كل تعاون كار و  رفاه اجتماعي

ب- ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري از اداره  كل تعاون كار و  رفاه اجتماعي

 در صورتي كه شركت ارزيابي شونده داراي گواهينامه صلاحيت ايمني  پيمانكاري نباشد مي بايست از اداره كل تعاون ، كار و  رفاه اجتماعي نامه اي دال بر ارائه اين گواهينامه حداكثر سه(3) ماه پس از عقد قراراداد را ارائه نمايد در غير اين صورت ارزيابي اين شركت امكان پذير نخواهد بود.

مستندات گواهي صلاحيت هاي فوق در ارزيابي پيمانكاران مي بايست با مهر "كپي برابر اصل"  ارائه گردد و معتبر در سال 1398 باشد در غير اين صورت به اسناد مناقصه و قيمتهاي پيشنهاد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قراردادهاي شركت: 33157274-024 يا  33460500-024)

كليك كنيد : محل دانلود اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاري و مناقصه ارائه خدمات فني به شماره 29_98


 

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه را در سايت هاي مشاهده ودريافت فرمايند:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان www.zedc.ir ) و (شبكه اطلاع رساني معاملات توانير www.tavanir.org.ir ) يا (پايگاه ملي مناقصات http://iest.mporg.ir )

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان