ورود به سایت
شروع وارسال اسناد مناقصه : 1394/11/05 پايان و دريافت مدارك مناقصه : 1394/11/18
خاتمه یافته

مناقصه محدود ارائه خدمات كنتورخواني به شماره 61_94

     شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد انجام خدمات قرائت كنتور و توزيع صورتحساب مشتركين مصارف شهري-روستايي و سنگين و دولتي و نيز قطع و وصل مشتركين بدهكار خودرا در حوزه عملياتي اين شركت از طيق برگزاري مناقصه محدود به پيمانكاران دعوت شده واگذار نمايد. پيمانكاراني كه نام شركت آنها طبق ارزياني فراخوان شماره 31_93 در سال 1393 جزء شركتهاي واجد صلاحيت اعلام گرديده و در زير آمده است و طبق دعوت نامه رسمي ، اسناد مناقصه در تاريخ 1394/11/05 به آنها تحويل شده است خواهشمند است در صورت تمايل در اين مناقصه شركت فرمايند و بعد از تكميل مستندات و وارائه ضمانتنامه معتبر مورد قبول به شرح اسناد مناقصه ارائه قيمت نمايند.مدارك و مستندات تكميل شده طبق فرم جدول شماره 2 اسناد مناقصه در داخل در بسته و مهر و موم شده مي بايست تا قبل از ساعت 14:15 مورخ 1394/11/18 به دبيرخانه اين شركت به آدرس زير تحويل گردد.. شايان ذكر است به اسنادي كه پس از مهلت مقرر ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

بازگشايي پاكات راس ساعت 16:30 مورخ 1394/11/18 در حضور اعضاي كميسيون مناقصات شركت انجام خواهد شد.

آدرس شركت مناقصه گزار: زنجان-خيابان سعدي شمالي -شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

تلفن اداره قراردادها جهت كسب اطلاعات : 33460500-024

شركتهاي تاييد صلاحيت شده و دعوت شده جهت ارائه پيشنهاد در مناقصه محدود خدمات كنتور خواني به شماره 61_94

1-شركت مهندسي انديشمند شمالغرب                               4-شركت رايان سنج

2- شركت توسعه خدمات برق شمالغرب                              5- شركت نسيم درخشان ابهر

3- شركت زنجان نيرو                                                            6- شركت معيار پوياي كار و انديشه(مپكا)