ورود به سایت
شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14 پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02
خاتمه یافته

مناقصه محدود خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خود نگهدار  به شماره 76_94

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد خريد انواع كابل فشارضعيف آلومينيومي خود نگهدار مورد نياز خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه محدود از دعوت شدگان كه نامه دعوت دريافت نموده اند خريداري نمايد، لذا از اين شركتها محترم دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 1394/11/14 با مراجعه به وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان به مدت 7 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان اقدام نمايند . مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

آدرس شركت: زنجان – خيابان سعدي شمالي –طبقه دوم - اداره قرادادها – تلفن :  33460500-024

آدرس وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir
اين آگهي همزمان در وب سايت شرکت توانير و پايگاه ملي مناقصات به ترتيب در آدرسهاي tavanir.org.ir  و   iets.mporg.ir  نيز قابل مشاهده مي باشد.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت دانلود: 33460500 - 024 

نوع كالا، مقدارمورد نياز و مبلغ سپرده شركت در اين مناقصه

رديفمقطع كابل فشار ضعيف پروتودورآلومينيومي خودنگهدارمتراژ(متر)مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
135+35+25+25*320،00070،000،000
250+50+25+25*330،000127،500،000
370+70+25+25*340،000126،000،000
495+95+25+25*330،000121،500،000
جمع مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال) ​ ​445،000،000

 

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

                                                                                                        شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان