ورود به سایت
مهلت فروش اسناد مناقصه : از 1397/03/27 تا 1397/04/04 مهلت ارسال اسناد و بازگشايي پاكات: تا ساعت 13:00 مورخه 1397/04/19 و بازگشايي همانروز ساعت 14:00
خاتمه یافته

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

موضوع مناقصه : واگذاري نظارت فني ، کمي و مالي بر پروژه هاي سرمايه اي و نيرورساني شامل قراردادهاي تملك دارايي ، توسعه و احداث ، اصلاح و بهينه سازي ، كاهش تلفات ، روشنايي معابر ، لوازم اندازه گيري ، نيرورساني، نيرورساني اهدايي ، سامانه هاي خورشيدي و انرژي هاي نو و توسعه روستايي بند ه و فعاليتهاي ساختماني و بروزرساني سيستم GIS  ( شامل حوزه هاي مهندسي ، بهره برداري و خدمات مشتركين ) و نظارت بر فرايندهاي تست و بازديد و قرائت كنتورها و قطع و وصل ها انشعابات و نظارت بر ساير فعاليتهاي خدمات مشتركين؛ در حوزه  عملياتي شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  

شماره مناقصهموضوع مناقصهنوع مناقصهمبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال)
2_97نظارت فني و مالي  بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GISدو  مرحله اي1،036،000،000

مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1397/03/27 تا  1397/04/04به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخه 29/6/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد يا دريافت اسناد مناقصه: واريز مبلغ 400،000 ريال واريز به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

1-جهت دريافت حضوري اسناد مناقصه؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مناقصه گزار كه در ذيل درج گرديده است.

2- جهت دريافت غير حضوري اسناد مناقصه؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده وبا هماهنگي اداره قراردادهاي مناقصه گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مناقصه: تحويل اسناد تمامي مناقصه فوق تا ساعت 13:00 مورخ  1397/04/19به دبيرخانه شركت (آدرس ذيل )با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد رأس ساعت 14:00 مورخ 19/04/1397 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه: شركتهاي شركت كننده در اين مناقصه بايد داراي گواهينامه مشاور؛ حداقل پايه دو(2) در زمينه توزيع نيرو ؛ تأييديه صلاحيت از طرف سازمان مديريت وبرنامه ريزي  و معتبر براي سالهاي 1397 و 1398  و نيز داشتن گواهي صلاحيت ايمني از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را داشته باشند .

نام و نشاني شركت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  فاكس: 33448501-024 تلفن: 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

جهت دانلود اسناد مناقصه نظارت فني ومالي و جي اي اس 2-97 اينجا كليك كنيد.

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصه  را در سايت هاي:

 (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان