ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارسال لوح هاي سپاس جداگانه اي از سوي مسئولين سياسي و مديركل صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مركز زنجان به خاطر تلاش در ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم شريف استان از مديريت وپرسنل اين شركت قدرداني كردند.

مرتضي صفري مديركل صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مركز زنجان با ارسال لوح سپاس به خاطر حمايت ها و دراختيار قرار دادن ناوگان خوردرويي ونيروي انساني در بزرگترين اجتماع عزاداري در كشور ، شامل عزاداري حسينه اعظم ، زينبيه اعظم ، احمديه ، مكتب الزهرا  وفاطميون زنجان وهمچنين عزاداري شهرستان هاي خدابنده و خرمدره كه توانستيم وحدت، عظمت ويكدلي مردم مؤمن ومتدين زنجان را براي ملت بزرگ ايران وجهان تشيع را به تصوير بكشيم از مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل وپرسنل اين شركت قدرداني كرد.

محمد محمدي مد يركل بهزيستي استان زنجان نيز با اهداح لوح تقدير به خاطر همكاري در اجراي شايسته ي طرح ضيافت مهرباني به منظور خدمت به محرومين و برافروختن اميد در دل نيازمندان ، از مهندس محمد باقري وند مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره تشكر كرد .

در لوح جداگانه اي دهياري و اهالي روستاي چريكلو از توابع شهرستان خدابنده بخاطر تلاش و زحمات شبانه روزي در امر احداث شبكه و تامين برق مردم اين منطقه از مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده بويژه مهندس آهنگري مسئول برق شهر گرماب  تقدير كردند.