ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با حضور تيمي از شركت كيفيت انطباق كيهان ( KQR ) طي دو روز متوالي فرآيند شاخص هاي عملكردي شركت به منظور مراقبت از سه گواهينامه بين المللي ايزو ( سيستم يكپارچه IMS ) برگزار شد .

مهندس كاظمي مديرعامل اينشركت ضمن قدرداني از تيم هاي ارزياب كه بصورت فشرده روش هاي كار  معاونت ها ، دفاتر و يكي از امورهاي اقماري را طبق آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مورد مميزي قرار دادند ، گفت :  پس از دريافت موفقيت آميز گواهينامه هاي استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ایزو 9001 سیستم مدیریت محيط زیست ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001  در سال گذشته  و همچنين با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد شركت به استقرار و مراقبت از سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی ،  با بررسی هاي بعمل آمده نقاط قوت و فرصت هاي بهبود روش هاي اجرايي با دقت مناسبي مشخص شده است  . وي لزوم ارتقاء هرچه بيشتر سيستم هاي هوشمند مديريتي در زير بخش هاي سازمان و تلاش براي تبديل فرصت هاي بهبود به نقاط قوت را ضروري دانست.

سرپرست تيم ارزيابي نيز در بخشي از مراسم اختتاميه مميزي از همكاري واحدهاي مختلف شركت قدرداني كرد و نتايج بدست آمده را تشريح نمود : وي بسترسازي شايسته ي  نرم افزاري شركت ، سيستم نظارتي امتيازدهي ومطابقت با نظام انگيزش وپاداش ، كنترل پروژه و اسكادا را از برجسته ترين فعاليت هاي شركت توزيع برق استان زنجان در سطح كشور و آنها را قابل توصيه به شركتهاي زير مجموعه صنعت  برق عنوان نمود  .

۲۰۱۷۰۵۱۴_۱۳۲۵۱۶.jpg  ۲۰۱۷۰۵۱۴_۱۳۲۵۲۷.jpg