ورود به سایت

​​​​​مشترکین گرامی   

با صرفه جــویی 10 درصدی  در مصرف برق، خاموشــی ها را به حداقل برسانم.


 

 

خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان 22مهر-.http://www.zedc.ir/public/DocLib/خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان 22مهر-..pdfخاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان 22مهر-.
خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان23مهر-0.http://www.zedc.ir/public/DocLib/خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان23مهر-0..pdfخاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان23مهر-0.
خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان24مهر-.http://www.zedc.ir/public/DocLib/خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان24مهر-..pdfخاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان24مهر-.
خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان23مهر-.http://www.zedc.ir/public/DocLib/خاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان23مهر-..pdfخاموشیهای با برنامه توزیع برق زنجان23مهر-.