-
ورود به سایت
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13031465100 دریافت سند شناسنامه خدمت تسویه حساب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465101 دریافت سند شناسنامه خدمت تسویه بدهی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465102 دریافت سند شناسنامه خدمت تغییر تعرفه این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465103 دریافت سند شناسنامه خدمت صدور قبض المثنی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465104 دریافت سند شناسنامه خدمت بررسی صورت حساب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465105 دریافت سند شناسنامه خدمت سوابق مصارف و صورت حساب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465106 دریافت سند شناسنامه خدمت سوابق پرداخت این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465107 دریافت سند شناسنامه خدمت مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031465108 دریافت سند شناسنامه خدمت خوداظهاری مصرف برق مشترکین این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13031466100 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466101 دریافت سند شناسنامه خدمت تغییر مکان داخلی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466102 دریافت سند شناسنامه خدمت نصب مجدد انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466103 دریافت سند شناسنامه خدمت جمع آوری موقت انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466104 دریافت سند شناسنامه خدمت جمع آوری دائم انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466105 دریافت سند شناسنامه خدمت اصلاح اطلاعات این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466106 دریافت سند شناسنامه خدمت اصلاح نام این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466107 دریافت سند شناسنامه خدمت تغییر نام این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466108 دریافت سند شناسنامه خدمت آزمایش کنتور این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466109 دریافت سند شناسنامه خدمت اصلاح سرویس انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466110 دریافت سند شناسنامه خدمت قطع موقت انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
1303146611 دریافت سند شناسنامه خدمت وصل مجدد انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466112 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست تعویض کنتور این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031466113 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست تقسیط انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
1303146710 دریافت سند شناسنامه خدمت افزایش آمپراژ این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031467101 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست کاهش آمپراژ این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031467102 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست انشعاب آمپری این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
1303146710 دریافت سند شناسنامه خدمت تفکیک و ادغام انشعاب این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
13031467104 دریافت سند شناسنامه خدمت واگذاری برق موقت این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان این سرویس از طریق اپلیکیشن نیز ارائه میشود نظرسنجی
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13031979100 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست احداث مولد مقیاس کوچک این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031979101 دریافت سند شناسنامه خدمت دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031979102 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031979103 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست نصب مولد خورشیدی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031979104 دریافت سند شناسنامه خدمت دریافت صورتحساب مولد خورشیدی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031979105 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13031980100 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست خاموشی برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980101 دریافت سند شناسنامه خدمت مشاهده برنامه خاموشی‌های از پیش تعیین شده برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980102 دریافت سند شناسنامه خدمت دریافت گزارش خاموشی‌های برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980103 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980104 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980105 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست رفع خاموشی معابر این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980106 دریافت سند شناسنامه خدمت استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان‌ها و ادارات دولتی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980107 دریافت سند شناسنامه خدمت مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم‌های مخابراتی شبکه توزیع برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031980108 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست بازدید یا تعمیر سیستم‌های مخابراتی شبکه توزیع برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13081983100 دریافت سند شناسنامه خدمت ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031983101 دریافت سند شناسنامه خدمت مشاهده فهرست اولویت‌ها و پروژه های تحقیقاتی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13081983102 دریافت سند شناسنامه خدمت حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13081983103 دریافت سند شناسنامه خدمت ثبت مقاله در کنفرانس‌های حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031983104 دریافت سند شناسنامه خدمت مشاهده اولویت‌های پایان نامه های دانشگاهی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13081983105 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست تسهیلات حمایتی پایان نامه دانشگاهی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13081983106 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب در حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13081983107 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست خدمات کتابخانه ای این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13081983108 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13011985100 دریافت سند شناسنامه خدمت ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13011985101 دریافت سند شناسنامه خدمت ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031985102 دریافت سند شناسنامه خدمت ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13011985103 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13011985104 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست تایید صلاحیت پیمانکاران حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031985105 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست صدور کارت تردد پیمانکاران حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13011987100 دریافت سند شناسنامه خدمت مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13011987101 دریافت سند شناسنامه خدمت ثبت شماره سریال کالا توسط تامین کنندگان مجاز حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13011987102 دریافت سند شناسنامه خدمت درخواست ثبت وضعیت استفاده از کالا توسط پیمانکاران حوزه برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13011987103 دریافت سند شناسنامه خدمت استعلام شماره سریال کالاها این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031987104 دریافت سند شناسنامه خدمت مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
13031987105 دریافت سند شناسنامه خدمت ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق این سرویس از طریق وب ارائه میشود بیانیه سطح توافق خدمات ارائه خدمت از طریق شماره تلفن 121 ارائه خدمت از طریق دفاتر پیشخوان نظرسنجی
​​