-
ورود به سایت


​ردیفنام و نام خانوادگی​​سمت​تلفن
​۱​رحمان گنج دانش
رئیس اداره خدمات مشترکین شمال
​33727006
​۲​رضا شیرمحمدی
​​رئیس اداره خدمات مشترکین شرق​33788802
​۳​محمد مهدی ایمانی
​​رئیس اداره خدمات مشترکین غرب​33552280
​۴امیرفرهادی
​​رئیس اداره خدمات مشترکین ابهر​35279070
​۵​علی خاقانی
​​رئیس اداره خدمات مشترکین خرمدره​35522007
​۶​امین کثیرلو
​​رئیس اداره خدمات مشترکین خدابنده34226620​
​۷ابراهیم افشاری
مسئول خدمات مشترکین سلطانیه​35822360
​۸​عیسی سهرابی
​​ مسئول خدمات مشترکین ایجرود​36722592
​۹​مناف نجفی
​​ مسئول خدمات مشترکین طارم​32824753
​10​ولی اله بالایی فرد
مسئول خدمات مشترکین ماهنشان​36722592