ورود به سایت
فروش اسناد مزايده ازتاريخ 1398/02/18 تا 1398/02/24 مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 012:00ظهر 1398/03/06
در حال اجرا

اسناد مزايده فروش سيم مسي اسقاط شماره 10_98.pdf

مزايدات عمومي يك مرحله اي  به شماره 10_98

موضوع مزايده: فروش انواع سيم و كابلشوي مسي اسقاط

شرح كالاي اسقاطواحد فروشمقدار برآورديمبلغ سپرده شركت در مزايده(ريال)
  انواع سيم و كابلشو مسي اسقاط كيلوگرم30،000700،000،000

مهلت فروش اسناد: از تاريخ  17/02/1398 تا  24/02/1398 به مدت 8 روز

نوع سپرده شركت در مزايده: ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شركت به شماره  0105626274006 نزد بانك ملي شعبه برق زنجان (كد4319) و ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز و بيمه مركزي خواهد بود.(مطابق با آئين نامه تضمين شركت هاي توزيع برق ابلاغي3070/11مورخ 29/6/1396)

به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ و نحوي خريد يا دريافت اسناد مزايده: واريز مبلغ 400،000 ريال به ازاي هر مزايده به حساب 0102166650001  نزد بانك صادرات زنجان (كد900 ) به نام شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و ارائه اصل فيش واريز در پاكت الف الزامي است. نحوي دريافت اسناد به دو روش زير مي باشد:

1-جهت دريافت حضوري اسناد مزايده؛ با در دست داشتن اصل فيش واريزي و نامه معرفي نماينده توسط شركت كننده با مراجعه به آدرس مزايده گزار كه در ذيل درج گرديده است.

2- جهت دريافت غير حضوري اسناد مزايده؛ ابتدا تصوير فيش واريزي را به شماره 33448501-024 فاكس نموده وبا هماهنگي اداره قراردادهاي مزايده گزار به شماره تلفن 33460500-024 يا 33157274-024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرماييد.

مهلت تحويل اسناد و بازگشايي اسناد مزايده: تحويل اسناد تمامي مزايده فوق تا ساعت 12:00 مورخ  06/03/1398 به دبيرخانه شركت (آدرس زير) با اخذ رسيد و بازگشايي اسناد مزايده رأس ساعت 13:00 مورخ 06/03/1398 در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود .

شرايط متقاضيان جهت شركت در مزايده: كليه توليدكنندگان سيم و كابل و كليه شركت هاي تبديل كننده سيم مسي اسقاط به مفتول و يا ساير محصولات مشابه با ارائه مدارك مثبته.

نام و نشاني شركت مزايده گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطلاعات بيشتر تلفن 33460500-024 يا 33157274-024

هزينه درج دو نوبت آگهي روزنامه : بر عهده برنده مزايده خواهد بود و مزايده گران مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت سوال نمايد.(تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 33157274-024)

كليك كنيد : محل دانلود اسناد مزايده فروش انواع سيم و كابلشوي مسي اسقاط به شماره 10_98

متقاضيان مي توانند جزئيات و اسناد مربوط به مناقصات  را در سايت هاي:

(سايت شركت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ) و (.org.irwww.tavanir شبكه اطلاع رساني معاملات توانير) يا (http://iest.mporg.ir پايگاه ملي مناقصات)مراجعه فرمايند .

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان