ورود به سایت
تاريخ شروع و پايان فروش اسناد مناقصه : 1395/11/30 تا 1395/12/06 تاريخ پايان ارسال اسناد مناقصه : 1395/12/18
خاتمه یافته

مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره هاي 60_95

خريد انواع پايه بتني مسلح

        این شرکت در نظر دارد انواع پايه بتني مسلح  خود را بشرح جدول زير و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی به انجام رساند، لذا از كليه توليد کنندگان مجاز پايه هاي بتني مسلح دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی – نوبت دوم - در روزنامه ایران مورخ 1395/11/30 با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 7 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداری با دردست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 400،000 ریال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ایران شعبه میدان آزادی زنجان کد  900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خیابان سعدی شمالی –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند.. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

جهت دانلود اسناد مناقصه از طریق وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با هماهنگی قبلی با شماره ذيل میتوان اقدام نمايند.آدرس وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  www.zedc.ir
 این آگهی همزمان در وب سایت شرکت توانیر و پایگاه ملی مناقصات به ترتیب در آدرسهای tavanir.org.ir   و   iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده می باشد.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگي جهت دانلود :  33460500 _ 024      

 دانلود كليه مدارك زير جهت شركت در مناقصه الزاميست:

1-جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

2-جهت دانلود پيوست شماره 2 _الزامات و معيارهاي ارزيابي فني و خصوصي مناقصه اينجا كليك كنيد.

3-جهت دانلو پيش نويس موافقتنامه خريد اينجا كليك كنيد.

ميزان كالاي مورد نياز و سپرده شركت در مناقصه شماره 60_95-خريد انواع پايه بتني مسلح

رديفشرح كالاي مناقصهواحدتعدادسپرده شركت درهرآيتم مناقصه(ريال)
1تير سيماني     9/200اصله3،000270،000،000
2تير سيماني      9/400اصله4،000444،000،000
3تير سيماني     12/400اصله2،500390،000،000
4تير سيماني     12/600اصله1،500275،000،000
5تير سيماني     12/800اصله150105،000،000
6تير سيماني    12/1200اصله15064،000،000
جمع مبلغ سپرده شركت در مناقصه(ريال): ​ ​ ​1،548،000،000