ورود به سایت
تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11 مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00
خاتمه یافته

مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 94/45

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد نظارت فني و مالي پروژه هاي سرمايه هاي و نيرو رساني خود را در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان بشرح و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد، لذا از شركت هاي كه گواهينامه مشاور؛ حداقل پايه 3 در زمينه توزيع نيرو ؛ تأييديه صلاحيت از طرف سازمان مديريت وبرنامه ريزي  معتبر براي سال 1394  را دارند دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي – نوبت دوم - در روزنامه ايران مورخ 1394/08/11 با مراجعه به وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان (www.ZEDC.ir) به مدت 7 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداري با دردست داشتن معرفي نامه رسمي شرکت و اصل فيش واريزي به مبلغ 300،000 ريال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ايران شعبه ميدان آزادي زنجان کد  900 به نام شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خيابان سعدي شمالي –طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

شركت كنندگان مي توانند جهت دانلود اسناد مناقصه از طريق وب سايتهاي ارائه شده در زير با هماهنگي قبلي با شماره تلفن 33460500-024 اقدام نمايند.

وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir
وب سايت شرکت توانير tavanir.org.ir  

وب سايت پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir

نوع و شرح مناقصه و سپرده شركت در  مناقصه

شماره مناقصهموضوع مناقصهنوع مناقصهميزان سپرده شركت در مناقصه(ريال)
94/45نظارت فني و مالي پروژه هاعمومي-دو مرحله اي180،000،000

جهت دانلود اسناد اينجا كليك كنيد.

                                                                                                                                    شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان