ورود به سایت
تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05
خاتمه یافته

مناقصه عمومي دو مرحله اي به شماره 50-95

        شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در نظر دارد نظارت فني و مالي پروژه هاي و بروزرساني اطلاعات GIS خود را در حوزه عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان بشرح و شرايط و ضوابط ارائه شده دراسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي واگذار نمايد، لذا از شركت هاي كه گواهينامه مشاور؛ حداقل پايه دو(2) در زمينه توزيع نيرو ؛ تأييديه صلاحيت از طرف سازمان مديريت وبرنامه ريزي  معتبر براي سال 1396  و گواهي صلاحيت ايمني از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را دارند دعوت بعمل مي آيد از تاريخ درج آگهي - نوبت دوم - در روزنامه ايران مورخ 1395/10/15 با مراجعه به وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان www.ZEDC.ir به مدت 8 روز جهت دانلود اسناد مناقصه بصورت رايگان با هماهنگي قبلي با تلفن ارائه شده در ذيل اقدام نمايند و يا درساعات اداري با دردست داشتن معرفي نامه رسمي شرکت و اصل فيش واريزي به مبلغ 400،000 ريال به حساب 0102166650001( بانـک صادرات ايران شعبه ميدان آزادي زنجان کد  900 به نام شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان)  به آدرس زنجان – خيابان سعدي شمالي - طبقه دوم - اداره قرادادها جهت خريد اسناد مراجعه فرمايند. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه طبق جدول زير مي باشد.

شركت كنندگان مي توانند جهت دانلود اسناد مناقصه از طريق وب سايتهاي ارائه شده در زير با هماهنگي قبلي با شماره تلفن 33460500-024 اقدام نمايند.

جهت دانلود اسناد مناقصه اينجا كليك كنيد.

جهت دانلود نمونه قراردادنظارت اينجا كليك كنيد.

وب سايت شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان  www.zedc.ir
وب سايت شرکت توانير tavanir.org.ir  

وب سايت پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir

شماره ، نوع ، شرح و سپرده شركت در  مناقصه

شماره مناقصهشرح مناقصهنوع مناقصهميزان سپرده شركت در مناقصه(ريال)
50_95نظارت فني و مالي پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GISعمومي-دو مرحله اي294،000،000

 

 شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان

​​