ورود به سایت

 

 

تجديد مناقصه هاي انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره74_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 75_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/مناقصه-انتخاب-پيمانكار-تامين-برق-روستاهاي-كشكنلو-و-مهديلو-به-شماره-57_97-و-تامين-برق-سايت-كفاشان-هيدج-به-شماره-58_97.aspxتجديد مناقصه هاي انتخاب پيمانكار تامين برق روستاهاي كشكنلو و مهديلو به شماره74_97 و تامين برق سايت كفاشان هيدج به شماره 75_97فروش اسناد مناقصه از1397/12/06 تا 1397/12/11مهلت ارسال پاكات:تا ساعت 09:00صبح1397/12/22در حال اجرا
اطلاعيه شماره يك- مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-يك---مناقصه-ي-ارائه-خدمات-كنتورخواني-،-پخش-قبوض-و-قطع-وصل-به-شماره-64_97.aspxاطلاعيه شماره يك- مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97تاريخ درج اطلاعيه: 1397/12/06تاريخ انقضاء اطلاعيه: 1397/12/22در حال اجرا
اطلاعيه شماره دو-مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97http://www.zedc.ir/portal/Transactions/Pages/اطلاعيه-شماره-دو-.aspxاطلاعيه شماره دو-مناقصه ي ارائه خدمات كنتورخواني ، پخش قبوض و قطع وصل به شماره 64_97تاريخ درج اطلاعيه: 1397/12/15اعتبار درج اطلاعيه، 1397/12/21در حال اجرا