ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در راستاي اجراي بند «ز» تبصره 9  ماده واحده قانون بودجه کل کشور، اين شركت در سالجاري توانست به ارزش دوازده ميلياردريال پروژه هاي تامين اعتبار شده از طريق اين ماده واحده را به اتمام رسانده و به ميزان بيست و سه ميليارد ريال پروژه هاي مربوط به تامين برق متقاضيان جديد روستايي ، اصلاح وبهينه سازي وتوسعه شبكه هاي توزيع برق روستايي استان را آْغاز كند.

IMG_2666.JPGطبق بند"ز"تبصره9قانون بودجه كل كشور شرکت‌هاي برق موظفند، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر کيلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (30)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکين برق به‌استثناي مشترکين خانگي روستايي و چاه‌هاي کشاورزي دريافت نمايند، تا براي توسعه و نگهداري شبکه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک توسط شرکت توانير هزينه گردد. به همين منظور در سال جاري شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با دريافت 12ميلياردريال اعتبار ازسوي شركت مادرتخصصي توانير پروژه هاي تامين برق 919متقاضي برق جديد روستايي و توسعه ي 23كيلومترو745مترشبكه هاي توزيع برق فشارمتوسط وفشارضعيف روستايي اجرا وبه بهره برداري رسيد .

گفتني است در ادامه ي اجراي اين قانون در سال جاري پروژه هاي تامين برق بيش از 150متقاضي جديد روستايي ، توسعه ي 6هزارو359مترشبكه هاي توزيع برق روستايي و نصب يكهزارونهصدوپنجاده وسه (1953)دستگاه چراغ خياباني ، احداث 5هزارو 688متركابلكشي فشار ضعيف شبكه هاي روشنايي معابر روستاهاي استان ، اصلاح وبهينه سازي 20كيلومترو 283متر شبكه هاي فشار متوسط وفشار ضعيف روستايي  به  ارزش بيست وسه ميليارد ريال  پس از تبادل موافقت نامه و تامين اعتبار از سوي  شركت توانير به بهره برداري مي رسد .

IMG_2679.JPGDSC00511.JPG