ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين شركت با صدور احكام جداگانه اي ،رويا قزلباش را به سمت مديردفتر روابط عمومي درحوزه مديرعامل،  محمد ستاري به سمت سرپرست امور كاركنان ورفاه ،مرتضي داداشي به عنوان سرپرست دفتر سازماندهي وطبقه بندي مشاغل و مرسل ميرزاخانلو به سمت سرپرست اداره بيمه ورفاه در حوزه معاونت منابع انساني منصوب كرد.

گفتني است به استناد تبصره4 ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران ، مهندس صنعتي منفرد رئيس كارگروه تخصصي تامين مسكن مديريت بحران استان زنجان با صدور حكمي مهندس حسين سهيل معاون برنامه ريزي ومهندسي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان را به عنوان عضو كارگروه تخصصي تامين مسكن منصوب كرد.