ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،  با صدور حکمی از سوی کرم رضائی رئیس کمیته مدیریت عملکرد شرکت توانیر ، مهدی کابلی معاون منابع انسانی این شرکت  به عنوان عضو کارگروه ارزیابی عملکرد صنعت برق درحوزه سازمان ( ارزیابی عملکرد ، ممیزی ، نظارت و..) زیرنظر کمیته مدیریت عملکرد صنعت برق شرکت مادرتخصصی توانیر منصوب شد .