ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، طبق برنامه ازپيش تعيين شده در حوزه مديريت بحران و پدافند غير عامل ، اولين مانور مديريت بحران مديريت برق سلطانيه در سالجاري  با رويكرد اصلاح و سرويس شبكه فشار متوسط بر روي فيدر حاميران به نحو مطلوب و با حضور تيم هاي امدادي ، اورژانس ، هلال احمر ، نيروانتظامي و آتش نشاني شهرستان سلطانيه انجام شد.

دولتياري معاون بهره برداري وديسپاچينگ با اشاره به اجراي قابل قبول  و مناسب مانور ياد شده با راهبري مديريت توزيع برق شهرستان سلطانيه، گفت : مانور مديريت بحران با حضور 45 تن از پرسنل خدوم اين‌شركت در قالب 12 اكيپ عملياتي ، كه طي آن 5 كيلومتر از خروجي حاميران ازتوابع شهرستان سلطانيه كه در منطقه كوهستاني و صعب العبور قرار گرفته بود  طبق سناريو از پيش تعريف شده بطور ضربتي اصلاح و سرويس شد. وي افزود:  اثر بخشي مانور هاي عملياتي اجراشده درراستاي  سرويس و تعميرات پيشگيرانه موجب افزايش هماهنگي اكيپ‌هاي عملياتي و آمادگي براي شرايط بحران و همچنين كاهش انرژي توزيع نشده با برنامه  و بي برنامه شد .وي خاطرنشان كرد در اين مانور تعداد 195 مقره ثابت  ، 75 ميله مقره راس تيري سيليكوني تعويض و 7 فاصله شلي شبكه 20كيلوولت اصلاح شد . همچنين بمنظوراجراي اين پروژه اعتباري بالغ بر 180 ميليون ريال صرف شد.