ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، درششمين نشت هم انديشي شركت هاي توزيع برق غرب وشمالغرب كشور ، مقاله كاربردي با عنوان " بهبود بهره برداري با كاربردي سازي مانيتورينگ فيدرهاي فشارمتوسط " مورد پذيرش قرار گرفت و در حضور مهندس صادقي مديركل نظارت بر بهره برداري شركت توانير و مديران عامل شركت هاي توزيع برق غرب و شمالغرب كشور از سوي مهندس علي اسلامي ازمعاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين‌شركت بصورت كارگاهي ارائه شد.

مهندس صادقي مديركل دفتر نظارت بر بهره برداري شركت مادرتخصصي توانير ضمن قدرداني از نحوه ارائه مطلوب و رعايت اصول Workshop و تقدير از معاونت بهره برداري وديسپاچينگ توزيع برق زنجان در كاربردي سازي سيستم اسكاداي توزيع ، گفت : باتوجه به اهميت بالاي مانيتورينگ وپايش فيدرها در شركIMG_20171018_131841.jpgت هاي توزيع برق كشور ، كارگاه ارائه شده بسيار شايسته و عملي بوده و ضروري است پس از بازبيني جزئي در روش كار ، سيستم يادشده جهت اجرايي شدن در سراسر كشور به شركت توانير ارسال شود.

سيستم اسكاداي توزيع برق ( مانيتورينگ فيدرهاي شبكه هاي توزيع برق فشارمتوسط) به منظور اطلاع به هنگام و دقيق مركز كنترل ديسپاچينگ توزيع از ميزان بار فيدرهاي 20كيلوولت و وضعيت بريكرها و رله هاي حفاظتي پست هاي فوق توزيع ، كاهش زمان خاموشي برق ، نظارت بر عملكرد اپراتورهاي پست ها و مامورين مانور ، برنامه ريزي كوتاه مدت  وميان مدت درخصوص تعديل بار وافزايش نقاط مانور و همچنين تهيه گزارش هاي مديريتي و اطلاع از روند تغييرات بار با همت كارشناسان متخصص اين‌شركت وبا بهره مندي از امكانات داخلي راه اندازي شد.

گفتني است مقاله كاربردي يادشده توسط مهندسين علي اسلامي و رسول اميني هردو از معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ توزيع برق زنجان نگارش شده ودراين‌ استان اجرايي شده است .