ورود به سایت

​​به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با حضور مهندس عادل کاظمی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ، معاونین ومدیران حوزه ی برنامه ریزی ومهندسی ، پروژه ی کارت امتیازی متوازن BSC به عنوان  ابزاری در جهت تنظیم و دستیابی به اهداف استراتژیک این شرکت توسط دکتر ملکی تشریح گردید.
دکتر ملکی درخصوص برنامه  استراتژیک و لزوم پیاده سازی آن در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان توضیحات مبسوطی ارائه کرد و در خصوص استفاده  از کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی کاملا استاندارد برای اجرای برنامه ی استراتژیک هر سازمان که در کنار وجه مالی به سایر وجه ها نیز می پردازد اشاره کرد.
وی درخصوص BSC  افزود : کارت امتیازی متوازن یک سیستم بازخور کامل و متوازن  از فرآیندهای داخلی و خروجی های سازمان ارائه می دهد .این سیستم  چهارچوبی است برای تشریح فعالیت های سازمان از این جنبه که 1. درک روشی از آنچه که باید توسط سازمان اندازه گیری شود تا بتوان جنبه مالی را متوازن کرد، ارائه می دهد2.-کارت امتیازی خوب یک منطق استراتژی یعنی روابط علت و معلولی بین فعالیت های جاری و موفقیت های بلند مدت  را مستند می کند . ایشان خاطرنشان کرد:  کارت امتیازی متوازن شاخص های مالی سنتی را حفظ می کند، ولی شاخص های مالی بازگو کننده ی داستان گذشته سازمان هستند، داستانی که برای سازمان های عصر صنعتی مناسب بود سازمان هایی که روی قابلیت های بلند مدت سرمایه گذاری می کردند و رابطه با مشتری برای موفقیت شان حیاتی نبود. درحالی که این شاخص های مالی برای راهنمایی و ارزیابی سفری که سازمان های عصر دانش باید برای خلق ارزش آینده از طریق سرمایه گذاری روی مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان، فرآیندها، فن آوری و نوآوری داشته باشند، ناکافی هستند.
ایشان در ادامه ی صحبت های خود به چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن:  1- منظر مالی (Financial Perspective)  2- منظر مشتری (‍Customer Perspective)  3- منظر فرایندهای داخلی (Internal Process Perspective)   4- منظر یادگیری و رشد (Learning & Growth Perspective) اشاره و تاکید کرد: در اقتصاد دانش محور، افراد اصلی ترین منبع دانش هستند و بنابراین مهمترین منبع سازمان بشمارمی روند و همچنین  معیارهای منظرفرآیندهای داخلی کسب و کار ، مدیران را  از وضعیت اجرای فرآیندهای سازمان مطلع می کنند و از تطابق خدمات با خواست مشترکان برق اطمینان می یابند، فرآیندهایی مانند: توسعه خدمات جدید - خدمات پس از فروش-  مهندسی مجدد فرایندهاست .
درپایان جلسه اصول سازمان استراتژی محورکه شامل :1.رهبری تیم ارشد اجرایی برای راه اندازی تغییر استراتژیک  2. ترجمه استراتژی به عبارات عملیاتی  3.مرتبط ساختن و همسو کردن سازمان با استراتژی 4.استراتژی: کار هر روز تمام نفرات 5.استراتژی: یک فرآیند مستمرمی باشد تشریح شد.
گفتنی است شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان جزو شرکت های پیشرو دارای برنامه ی استراتژیک به همراه برنامه ی عملیاتی است که اخیراً نیز این برنامه در بستر شیرپوینت برای وظایف تک تک پرسنل سازمان لینک گردیده است و دلیل توجه به برنامه ی کارت امتیازی متوازن نگاه ویژه ی  مدیریت ارشد این شرکت به این نکته است که برنامه ی استراتژیک یک پروژه ی معیارها نیست بلکه یک فرآیند تغییر در سازمان است .