ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، پس از ارزيابي هاي ميداني و تحليلي استانداري زنجان ما بين كليه ارگان ها ، سازمان ها وشركت هاي فعال استان درحوزه ي برنامه ي صيانت از حقوق مردم وسلامت اداري، مهندس جمشيدانصاري استاندارزنجان اين شركت را به عنوان دستگاه برتر معرفي كرد .

با ارسال لوح سپاس و حكمي از سوي مهندس انصاري استاندار زنجان ، شركت توزيع نيروي برق استان زنجان موفق به كسب عنوان برتر در برنامه صيانت ازحقوق مردم وسلامت اداري ازشاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرددستگاه ها درسال1393گرديد.در بخشي از اين لوح سپاس آمده است : " خدمات ارزشمند وهمكاري صميمانه مديران وكاركنان محترم آن دستگاه در جهت رشد ،بالندگي وارتقاي عملكرد سازماني براي خدمت رساني بهتر به مردم، آن مجموعه را مفتخر به كسب عنوان برتر نموده است ، باپاس اين شايستگي لوح تقدير اعطاءمي گردد ."