ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، ارزياب هاي ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحجاب وعفاف استانداري زنجان با حضور در اين شركت ضمن بازديد ميداني ، شاخص هاي  ارزيابي را مورد سنجش قرار داده وبا مهندس كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل ديداركردند .

ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حجاب وعفاف استانداري زنجان با هدف آگاه سازي مردم از حقوق و تكاليف به منظور ارتقاء انضباط اجتماعي و قانون­گرائي در جامعه ، صيانت از حقوق شهروندي، برخورد كريمانه و محبت آميز با مردم و حفظ كرامت آنان ، گسترش و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه در چهارچوب وظائف و مأموريتهاي سازماني ونيز پيشگيري از بروز تخلفات اداري و رسيدگي به شكايات مردم و پيگيري براي برخورد با متخلفين در ادارات در محل اين شركت حضور يافت وبه بررسي شاخص هاي ارزيابي پرداختند.

مIMG_1880.JPGهندس كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت با اشاره به توفيقات كسب شده در حوزه صيانت از حقوق شهروندي در سالهاي اخير و كسب عنوان چهارمي در بين تمامي سازمان ها ودستگاه هاي اجرايي استان در سال گذشته ، گفت : ماموريت اصلي شركت توزيع نيروي برق استان ارائه خدمت به مردم با كيفيت مطلوب و رعايت مقررات جاري درچارچوب قانون اساسي است .وي افزود: ماهيت كاري دستگاه هاي خدمات رسان بويژه صنعت برق تفاوت هاي بارزي با ساير سازمان ها دارد و حساسيت عملكرد اين شركت تاثير مستقيمي در معيشت و اذهان عمومي خواهد داشت و ضروري است در ارزيابي هاي كلان استاني به اين نكته توجه ويژه اي شود.

سرپرست تيم ارزيابي نيز ضمن قدرداني از همكاري شايسته شركت توزيع برق زنجان در اجراي اهداف ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحجاب وعفاف ، مستندات ارائه شده از سوي اين شركت را كامل وجامع ارزيابي كرد.

​​