ورود به سایت

cired.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،  كميته برگزاري نشست منطقه اي سيردIMG_1173.JPG به منظور ارائه دستاوردهاي بيست وچهارمين كنفرانس بين المللي سيرد در گلاسكوي اسكاتلند2017 كه در هشتم آذرماه سالجاري برگزار خواهد شد با حضور مهندس عليزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل اين‌شركت برگزارشد.

در اين جلسه مهندس عليزاده بر اجراي مناسب و موثر نشست مذكور تاكيد كرد و گفت : شايسته است ضمن ميزباني مطلوب ، تمامي شركت كنندگان ازمطالب تخصصي و علمي اين نشست نيز بهره مند شوند . نشست ارائه دستاوردهاي كنفرانس بين المللي سيرد با حضور استادان، پژوهشگران و نمايندگاني از شركت هاي توزيع برق شمالغرب كشور هشتم آذرماه در زنجان برگزار خواهد شد. كنفرانس سيرد به دليل كاربردي بودن مقاله هاي ارائه شده، نتيجه و تجربه هاي پروژه هاي اجراشده نمود پيدا مي كند و از همين رو نيزكنفرانس بين المللي سيرد تحولات دو سال گذشته بخش توزيع دنيا را در خود جمع كرده و نشان مي دهد.