ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، به همت اكيپ جمع آوري انشعاب هاي غيرمجاز درمديريت توزيع برق شهرستان خدابنده ، در سالجاري 1636 فقره انشعاب غيرمجاز و453مورد دستكاري كنتوربرق به صورت مرحله اي و ضربتي با رعايت كرامت ارباب رجوع و اخطار كتبي شناسايي وجمع آوري شد؛ و در همين راستا برخي از مصرف كنندگان غير مجاز برق به مراجع قضايي معرفي شدند .

مهندس نصيري مقدم مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده بابيان اينكه اكيپ‌هاي جمع‌آوري برق‌هاي غيرمجاز در سطح شهرستان  به صورت شبانه‌روزي اقدام به جمع‌آوري انشعاب‌هاي غيرمجاز مي‌كنند، گفت : در نيمه اول سال جاري با تلاش پرسنل خدوم اين شركت 1636 فقره جمع آوري شد كه از اين تعداد 201 انشعاب مجاز به مصرف كنندگان غيرمجازبرق واگذار گرديد. همچنين تعداد 453 مورد دستكاري كنتور نيز كشف شد كه برابر ماده 660 قانون مجازات اسلامي به مراجع قضايي  و دفتر حقوقي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان معرفي شدند . در اين ماده ي قانوني آمده است :" هـر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بــه استفاده ي غير مجاز از آب وبرق وگاز وتلفن وشبكه فاضلاب نمايد علاوه برجبران خسارت وارده بــه جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد"

وي اظهار داشت ، با جمع آوري برق هاي غيرمجاز كمك بسيار مهمي به كاهش تلفات انرژي شهرستان و استان زنجان كرده ايم كه موجبات كاهش تلفات مالي و سرمايه ملي براي كشور را فراهم مي سازد و با كاهش تلفات انرژي برق ضمن جلوگيري از سرمايه گذاري هاي اضافه در بخش توليد، كمك بسياري به استمرار توليد يعني هزينه سوخت ، نگهداري و نيرو گاه ها مي شود .

IMG_0045.JPGPicture 266.jpgPicture 326.jpg