ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، طی اطلاع رسانی های قبلی در سطح شهرستان ابهر مبنی بر حضور مدیرعامل این شرکت در محل مدیریت توزیع برق شهرستان به منظور رسیدگی به درخواست ها ومطالبات مردم ، مهندس علیزاده در زمان مقرر در محل حاضر شد و ضمن دیدار با مردم دستور رسیدگی به مطالبات مردمی را صادر کرد.

                در این دیدار سه ساعته حدود چهل تن از مردم مناطق مختلف شهرستان ابهر ضمن گفتگوی دوجانبه  با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان درخواست های خود را ارائه دادند و در همان زمان  مهندس علیزاده به یکایک درخواست ها رسیدگی و دستورهای مرتبط جهت اقدام صادر کرد.