ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارزيابي هاي ميداني صورت گرفته در خصوص اجراي مطلوب طرح تكريم ارباب رجوع و صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ، اين شركت توانست عملكرد 97 درصدي درحوزه ي خدمت رساني درشان ومنزلت مردم استان زنجان را كسب نمايد.

در گزارش سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان زنجان كه مربوط به بررسي هاي انجام شده از سوي مسئولين ارزيابي طرح تكريم ارباب رجوع و صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري سال94 مي باشد آمده است: باتوجه به اقدام هاي برجسته شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در حوزه ي اعتقاد و اهتمام جدی مدیران شرکت برای استقرار سیستمهای نوین مدیریتی جهت افزایش رضایت مراجعان ، بهره گیری از سیستمهای مکانیزه برای انجام بهینه امور مرتبط با مشترکین برق و انجام نظر سنجی مستمر از میزان رضایت مشترکین و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف شرکت و همچنين پس از جمع بندي امتيازهاي چك ليست ارزيابي هاي صورت گرفته، عملكرد اين شركت در خصوص طرح تكريم ارباب رجوع وصيانت از حقوق مردم وسلامت اداري 97درصد مشخص و اعلام گرديد.

ZARGARI-TAB - WIN_20151230_100257.JPG