ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيعلي حسني قرآن.jpgروي برق استان زنجان، در دوازدهمين دوره مسابقات قرآن كريم ومفاهيم جامعه كارو تلاش استان ، كه به ميزباني اداره كل تعاون،كار واموراجتماعي برگزار شد ؛ علي حسني از پرسنل مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده مقام اول اين دوره از مسابقات را در رشته مفاهيم كسب كرد .