ورود به سایت

IMG_7072.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اين‌شركت به اتفاق هيات همراه به ديدار عسگري فرماندارجديد شهرستان زنجان رفتند و راه هاي تعامل في مابين بررسي شد.

مهندس عليزاده با بيان اينكه در حوزه زير ساخت هاي فراهم شده براي تامين وتوزيع برق مشكلي نداريم ، گفت: در حال حاضر 14 هزاركيلومتر شبكه توزيع برق در سرتاسر استان موجود است كه با تلاش پرنسل خدوم اين‌شركت به بيش از 420هزار مشترك خدمات رساني مي كنيم و  شاخص برق مصرفي استان با بيش از 50درصد مصرف برق در بخش مولد (صنعت وكشاورزي) در سطح كشور در جايگاه مناسبي دارد . وي افزود : با توجه به 70ميليارد تومان بدهي برق مصرفي مشتركين استان زنجان به صنعت توزيع برق ، لزوم همياري و پرداخت بموقع هزينه برق مصرفي ضرورت دارد چرا كه طبق مصوبه هيات دولت چنانچه هر ميزان بدهي هزينه انرژي برق مصرفي از سوي مشتركان صنعتي ، اداري و بخش هاي ديگر پرداخت شود به همان ميزان اعتبار به استان مذكور تخصيص داده مي شود .

عسگري فرماندار زنجان نيز ضمن قدرداني از حضور مديران ومعاونين شركت توزيع برق زنجان بر تعامل في مابين تاكيد كرد و گفت: فرمانداريIMG_7080.JPG زنجان در كنار دستگاه هاي خدمات رسان بويژه صنعت برق مي باشد و سعي خواهد شد تا در سال آتي از رديف بودجه اعتبارات استاني پروژه هاي ساماندهي وتوسعه شبكه هاي برق روستايي مورد توجه قرار گيرد . وي خاطر نشان كرد : توجه به مبلمان و زيباسازي فضاي شهري بويژه نورافشاني در شب از سوي توزيع برق ستودني است و براي توسعه شهري تمامي دستگاهها بايد دست به دست هم دهند.