ورود به سایت

(101).JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در طي سه روز متوالي از سوي مميز هاي مطرح صنعت برق كشور فعاليت هاي مختلف اين شركت در حوزه هاي فني و غيرفني ارزيابي و در جلسه اختتاميه گزارش مبسوطي از نقاط قوت و فرصت هاي بهبود ارائه شد.

مهندس كاظمي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توزیع برق زنجان در جلسه اختتاميه دومين مميزي شركت توزيع برق زنجان كه با حضورمميزان صنعت برق، معاونان و مديران شركت برگزار شد، ضمن قدرداني از تمامي مميزان كه به عنوان سرمایه های اصلی صنعت برق و متخصصین ارزشمند شناخته شده اند ،  ابراز اميدواري كرد؛ انجام اين مميزي، بتواند در تبادل تجربيات بين شركت هاي مختلف صنعت برق كشور موثر باشد.

مديرعامل شركت توزيع برق زنجان خاطرنشان كرد: ممیزی فرآیند سیستماتیک، مستقل و مستندی است که برای کسب شواهد ممیزی و ارزیابی هدفمند صورت می‌گیرد تا مشخص شود چه میزان معیارها برآورده شده‌اند.  هم(100).jpgچنين بازنگري رويه هاي جاري و موردنياز صنعت برق و اطمينان از تحقق و اجراي درست ضوابط و دستورالعمل ها در شركت ، از اهداف مهم اين مميزي است.  

وي با اشاره به نتايج مناسب مميزي افزود: در كنار انتقال تجربيات مميزان صنعت برق كشور و شركت مادرتخصصي توانير ، تلاش خواهيم كرد باهمت پرسنل خدوم شركت نقاط قابل بهبود را با پيگيري وجديت برطرف كنيم.

در ادامه دكتر تقوايي، سرپرست تيم مميزي ضمن تشكر از همكاري مديران، معاونان و كارشناسان واحدهاي مختلف شركت توزيع برق استان زنجان  به تشريح برنامه هاي اجرا شده پرداخت و گفت: هدف از اجراي مميزي، نگاهي دوباره و ارزيابي فعاليت هاي انجام شده است تا ضمن درنظرگرفتن نكات ضعف و قوت، تمامي شركت هاي توزيع برق بتوانند از دانش و تجربيات يكديگر نيز بهره ببرند و به سنجش خود بپردازند.

در پايان جلسه اختتاميه مميزي ، مميزان گزارش كوتاهي از نتايج بدست آمده از ارزيابي هاي صورت گرفته  در حوزه مميزي مرتبط را  ارائه داده و نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود شركت را بيان كردند.
       شايان ذكراست  تيم مميزي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان متشكل از 28مميز به سرپرستي دكتر سيدمسعود تقوائي و نماينده مميزي مهندس چنگوري مديردفتر توسعه مديريت و تحول اداري اين شركت  طي سه روز حضور در شركت ، واحدهاي مختلف را بر اساس نظام مميزي صنعت برق، چك ليست هاي مرتبط مميزي كرده اند . مميزان اعزامي از 14 استان كشور و از بخش هاي بهره برداري، مهندسي، منابع انساني، مالي و پشتيباني، خدمات مشتركين، دفتر حقوقي و روابط عمومي بودند.

photo_2016-11-06_11-18-56.jpg photo_2016-11-06_11-19-32.jpg photo_2016-11-06_11-18-28.jpg