ورود به سایت

ديدارباامام جمعه قيدار1.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس حسينخاني مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده در ديدار جداگانه اي با حضور در دفتر حجه الاسلام طالبي امام جمعه شهر قيدار و ايوب بيگدلي بخشدارمركزي اين شهرستان راهكارهاي تعامل في مابين را در ارائه خدمت شايسته به مردم منطقه بررسي شد .

حجه الاسلام طالبي امام جمعه شهر قيدار فعاليت هاي برجسته ي انجام شده توسط شركت توزيع برق را بويژه در حوزه ساماندهي شبكه هاي برق و جابجايي شبكه هاي سيمي با كابل خودنگهدار را خوب ارزيابي كرد و گفت : حجم اقدام هاي اين شركت در خدمت رساني به مردم بسيار گسترده  و نعمت برق وروشنايي بسيار حياتي است . وي در ادامه خواستار تعامل مناسب دستگاه هاي اجرايي با يكديگر شد تا بشكل مناسبي چهره خيابان ها و معابر شهر و روستا در وضعيت ايده آلي قرار گيرد .

مهندس حسينخاني مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده نيز در اين ديدار با تشريح چشم انداز 1404 شركت و تبيين  عملكرد اين مديريت  ديداربابخشدارخدابنده.jpgدرزمينه ساماندهي روشنايي معابر ، تامين برق چاه هاي كشاروزي ، مبارزه با برق هاي غيرمجاز و غيره از امام جمعه و تمامي روحانيون منطقه خواست تا با شعار اقتصادمقاومتي واقدام وعمل ياري گر دست هاي صنعت گران خدوم توزيع برق شهرستان خدابنده باشند .

گفتني است در ديدار جداگانه اي با ايوب بيگدلي بخشدار مركزي شهرستان خدابنده و مهندس سيدجمال حسيني مدير شركت آب وفاضلاب شهري اين شهرستان راهكارها وچالش هاي پيش روي اجراي مناسب طرح هادي در روستاها بررسي شد و طرفين براي تسريع در اجراي اين پروژه ها توافق كردند .