ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مديران ومعاونين ارشد شركت برق منطقه اي زنجان با مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت ديدار و ضمن تبريك انتصاب وي ، دوطرف بر تعامل بيشتر و موثرترفي مابين تاكيد كردند.

مهندس عليزاده با قدرداني از مجموعه ي شركت برق منطقه اي زنجان و آرزوي شفاي عاجل براي مهندس بهمن قاضي زاده مديرعامل آن شركت كه مدتي است در بستر بيماري مي باشد ، گفت : شركت هاي توزيع برق نقطه انتهاي چرخه توليد ، انتقال وتوزيع انرژي برق  و پيشاني خدمات رساني به مردم محسوب مي شوند و لازم به يادآوريIMG_2766.JPGاست كه كارهاي ارزشمندي همچون توليد انرژي برق ، انتقال و پايداري شبكه هاي فوق توزيع ازجمله فعاليت هاي مهمي هستند كه تحت نظارت شركت برق منطقه اي انجام مي شود .وي تصريح كرد: توسعه صنعت برق در اين استان كه قطب برق والكترونيك كشور شناخته شده است ، در هماهنگي و تعامل دوسويه افزايش خواهديافت . وي افزود: با توجه به اينكه بيشترين مصرف انرژي برق در استان به بخش صنعت وكشاروزي تعلق دارد و اين يكي از نقاط برجسته اين منطقه محسوب شده و بهره مندي از نعمت برق موجب سرمايه گذاري و توليد ثروت مي شود ،بنابراين اهميت عملكرد اين دو شركت ، در فراهم سازي زيساخت هاي توسعه استان دوچندان مي باشد.

در ادامه مديران ومعاونين شركت برق منطقه اي زنجان با تبريك انتصاب مهندس عليزاده به سمت رئس هيات مديره ومديرعاملي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ، ارتباطات حسنه و شايسته شركت برق منطقه اي زنجان با توزيع برق را يكي از نقاط عطف دانسته و بر تداوم تعامل نزديك تاكيد كردند.

​​