ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با حضور امام جمعه ، فرماندار و جمعي از مديران اجرايي دستگاه هاي شهرستان طارم 62 پروژه ي مديريت توزيع برق با اعتباري بالغ بر 13 ميليارد و 600 ميليون ريال افتتاح وبه بهره برداري رسيد .

مهندس بيگدلي مديريت توزيع برق شهرستان طارم ضمن قدرداني از حضور مسئولين ارشد شهرستان بويژه امام جمعه و فرماندار شهرستان طارم در آيين افتتاح پروژه هاي آن مديريت گفت :‌ درراستاي اهداف دولت تدبير واميد و برنامه هاي وزارت نيرو ، شركت توانير و شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و به منظور افزايش رضايتمندي مردم شهرستان طارم، 62 طرح توزيع برق اعم از تامين برق مراكز بهداشتي ، درماني،آموزشي ، صنعتي ، كشاورزي و روشنايي معابر باصرف اعتبار13 ميليارد و 600 ميليون ريال افتتاح وبه بهره برداري رسيد .