ورود به سایت

چاه.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، عملكرد مديريت توزيع برق شهرستان طارم از سال هاي 92 تا 94 در حوزه هاي خدمات مشتركين ، بهره برداري وديسپاچينگ و مهندسي وطراحي ونظارت ، در يك گزارش تحليلي تشريح شد .

مديريت توزيع برق شهرستان طارم  تا پايان سال 94 داراي 880كيلومتر شبكه توزيع برق ،‌ 7 دستگاه پست برق زميني و 721دستگاه پست برق هوايي ، 6هزارو940 دستگاه چراغ خياباني روشنايي معابر بوده و به 19 هزار مشترك برق خدمات رساني كرده است.  عمده ترين حوزه هاي خدمات رساني اين مديريت در بخش فروش وخدمات مشتركين ، بهره برداري و ديسپاچينگ و طراحي ومهندسي عنوان شده كه به گوشه اي  از فعاليت هاي شاخص اين حوزه ها در گزارش ياد شده اشاره مي شود : در سالي كه گذشت اداره خدمات مشتركين توزيع برق شهرستان طارم تعداد 588 انشعاب جديد درحوزه فعاليت خود نصب و به بهره برداري رساند. همچنين تعداد 570دستگاه كنتور معيوب و بيش از يك هزار متر انشعاب فرسوده تعويض وساماندهي شد كه اين ميزان در سال 95  با هدف گذاري هاي انجام شده به ميزان قابل توجهي پيشرفت داشته است.

اين مديريت به منظور تامين برق مراكز زيربنايي و زيرساختي شهرستان و با رويكرد حفظ منابع آب زيرزميني و كاهش تلفات انرژي برق طبق فرامين اقتصاد مقاومتي ،اقدام وعمل  تعداد 158 حلقه چاه كشاورزي و 63 واحد صنعتي را برقدار نمود و بر روي 132 حلقه چاه كشاورزي تابلوهاي آب و برق هوشمند  و 28دستگاه مودم قرائت از راه دور لوازم اندازه گيري مشتركين بالاي 250كيلووات نصب و راه اندازي كرد ، گفتني است در راستاي افزايش رضايتمندي مردم فهيم  شهرستان طارم و ارائه خدمات مشتركين برق اعم از فروش انشعاب، صدور فيش برق، تغيير ونام وغيره در شهرهاي آببر ، چورزق و گيلوان  به دفاتر پيشخوان دولت مي توانند مراجعه نمايند.

در حوزه بهره برداري نيز كارهاي شاخصي انجام شده و طبق رسالت و ماموريت اصلي اين واحد كه تامين برق مطمئن و پايدارنگهداشتن و كنترل قريب به 900كيلومتر شبكه هاي توزيع برق  مي باشد ، ك هبا تلاش شبانه روزي پرسنل خدوم مديريت تزويع برق شهرستا نطارم شاخص  متوسط زمان خاموشي هاي برق به ازاي هر مشترك در سال 90 به ميزان نزديك به 9دقيقه در روز بود كه در سال 9روستايي.JPG4 به ميزان حدود 2دقيقه كاهش يافته است . همچنين به منظور هوشمندسازي شبكه هاي برق تعداد 9 دستگاه سكسيونر هوشمندكنترل از راه دور به منظور كاهش مدت زمان خاموشي ها  نصب و در جهت كاهش تلفات انرژي برق شبكه هاي سيمي 5 روستاي دوردست بطور كامل با كابل خودنگهدار تعويض شد و در ادامه  طي سالهاي اخير 11 پروژه ي شهري و 29پروژه ي روستاي رفع ضعف ولتاژ جهت تحويل برق مطمئن وپايدار به مردم ،‌ در كنار ساير فعاليت‌هاي جاري  اجرا شد . شايان ذكر است به منظور روشن نگه داشتن تعداد شش هزارو چهارصدو نود وچهار دستگاه چراغ خياباني بطور مستمر نسبت به بازديد هاي دوره اي و تعويض چراغ هاي معيوب اقدام شده كه در همين خصوص همكاري وهمياري مردم ومسئولين در نگهداري صحيح از اين نعمت حياتي كه حافظ امنيت و روشنايي اين منطقه مي باشد ضروري است .

درخصوص بخش طراحي ومهندسي مديريت توزيع برق شهرستان طارم نيز كه جزو مغز متفكر هر شركت فني مهندسي بشمار مي رود اقدامات شايسته اي در زمينه هاي جذب اعتبارات پروژه هاي توسعه واحداث شبكه هاي روستايي وشهري ، اصلاح وبهينه سازي شبكه هاي شهري ورستايي ، روشنايي معابر ، بهره برداري و تملك دارايي ها و همچنين ارائه طرح هاي تامين برق تعرفه هاي مختلف ، طرح هاي ساماندهي و اصلاح شبكه هاي توزيع برق انجام شده است كه امي توان به جذب حدود 85 ميليارد ريال اعتبار در بازه زماني 92 تا 95 براي شهرستان طارم  و احداث شبكه فشار ضعيف در شهرهاي آببر و چورزش وروستاي ته‌دره، كهيا،هزاررود، سرخه ديزج،دستجرده،تشوير،انذرقديم،هزارودسفلي،درام،هندي‌كندي،آستاكل،شيت،جياو پاوررود با اعتباري بالغ بر6ميلياردو990ميليون ريال اشاره كرد .