ورود به سایت

مانورهاي اجرا شده بر روي شبكه 2.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در گزارش تحليلي گروه پدافندغيرعامل از حوزه ي معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت ،عملكرد سالجاري يا سال گذشته ارزيابي و مشخص شد فعاليت‌هاي برجسته اي در اين بخش انجام شده كه نتايج آن را در پايداري شبكه هاي توزيع دربرابر شرايط نامساعد جوي ديده شد.

در اين گزارش مبسوط آمده است در سالجاري سيزده مورد مانور ساماندهي و اصلاح 120كيلومتر شبكه توزيع برق در مناطق حساس وآسيب پذير استان اجرا شد و اين درحاليست  كه درسال گذشته سه مانور با اصلاح 30كيلومتر شبكه به پايان رسيده بود و بحمدالله پس از بارش هاي سنگين برف وكولاك در مناطق كوهستاني، شهري وروستايي خاموشي عمده اي نداشتيم. همچنين در حوزه بهره برداري از ديزل ژنراتورهاي ساختمان ها و ارگان هاي حساس و حياتي استان در مواقع بحراني نيز رشد 80درصدي در تست و راه اندازي مجدد اين مولدها مشاهده مي شود بدين صورت كه تعداد مانورها در سالجاري يكصد مانور در مقابل بيست مانور درسال 94 اجرا شده است.

شايان ذكر است در حالي كه اقدام هاي پيشگيرانه از آسيب جدي به شبكه هاي توزيع برق استان زنجان جلوگيري كرده است ولي در ايام كولاك ويخبندان مناطق صعب العبور وكوهستاني اكيپ هاي اجرايي برق شرق ،غرب وشمال شهرستان زنجان همچنين مديريت هاي توزيع برق شهرستان هاي ابهر،خدابنده،خرمدره،ماهنشان،طارم،ايجرودو سلطانيه با پاي پياده و استفاده از تراكتور و ساير وسايل نقليه نسبت به رفع خاموشي موقتي روستاهاي دورافتاده اقدام كردند.

مانورهاي اجرا شده بر روي شبكه 3.jpg مانورهاي اجرا شده بر روي شبكه 1.jpg