ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ، طبق ارزیابی عملکرد خریداران برتر براساس موفقیت در پیش بینی نیازمصرف و شاخص خرید خارج از بازار ازسوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، دفتر بازار برق این شرکت توانست در سه فصل نخست سال گذشته رتبه اول خریداران برتر و جزو سه شرکت برتر در بین کل شرکت های توزیع برق شناخته شود .

با بررسی های بعمل آمده توسط معاونت بازاربرق شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در بخش خریداران برتر براساس شاخص موفقیت در پیش بینی نیاز مصرف سال 1396 در  ماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد رتبه اول و همچنین در مهرماه رتبه دوم ، آبان ماه رتبه سوم و آذرماه رتبه دوم کسب نماید .

گفتنی است این دفتر در شاخص خرید خارج از بازار ( خرید از بورس انرژی و قراردادهاي دو جانبه) نیز  توانست در ماههای اردیبهشت و آبان ماه رتبه سوم را در بین شرکت های توزیع کشور کسب کند.