ورود به سایت

اميرفرهاد ميرزائي.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،درشش ماهه ي نخست سالجاري دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات اين شركت با همت كارشناس هاي تلاشگر ومشاوران حقوقي مستقر در امورهاي اجرايي توانست 500 فقره پرونده مطرح شده دردادگاه ومراجع ذيصلاح را به نتيجه رسانده و قريب به 900ميليون ريال خسارت وارد شده به بيت المال را از متخلفين اعاده نمايد.

اميرفرهادميرزائي مديردفترحقوقي و رسيدگي به شكايات شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با اشاره به  اينكه بيش از 500 فقره شكايات رسيده عليه متخلفين درحوزه ي شبكه هاي توزيع برق در شش ماهه نخست امسال در مراجع ذيصلاح مطرح  ورسيدگي شده است ، گفت :از تعداد شكايات مذكور 337پرونده مربوط به جمع آوري انشعاب هاي برق غيرمجاز مي شد كه به ميزان قابل توجهي از اين پرونده ها منجر به صدور حكم قطعي گرديد  و متخلفين به پرداخت جزاي نقدي در حق صندوق دولت بمبلغ 900 ميليون ريال  به عنوان هزينه برق مصرفي جرائم متعلقه محكوم گرديدند. لازم به ذكر است برابر ماده 660 قانون مجازات اسلامي " هـر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بــه استفاده ي غير مجاز از آب وبرق وگاز وتلفن وشبكه فاضلاب نمايد علاوه برجبران خسارت وارده بــه جزاي نقدي معادل دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد".

وي خاطرنشان كرد: در مدت يادشده 8 فقره شكايت عليه سارقين سيم وتجهيزات شبكه هاي توزيع برق استان ، 72 فقره شكايات عليه متجاوزين به حريم شبكه و 70 فقره شكايت عليه اشخاصي كه مانع ازاجراي پروژه هاي عمراني وتوسعه ي توزيع برق مي شدند مطرح و به نتيجه رسيد.همچنين  19 فقره استعلام مراجع قضايي واداري استان نيز پس از بررسي هاي لازم ، به تنظيم وارسال پاسخ اقدام شد.

ايشان تصريح كرد به منظور خدمت رساني شايسته تر به مردم و  بيش از 400هزارمشترك برق در سطح استان زنجان، با تلاش كارشناسان و مشاوران حقوقي در حوزه ي ستادي و امورهاي اجرايي ، در نيمه نخست امسال 50 مورد شكايت و در خواست هاي مردمي كه از مبادي سامانه ي سامد ، سازمان بازرسي كشور، مراجعه حضوري ، شركت مادرتخصصي توانير ، وزارت نيرو و درج شكايات اينترنتي در وب سايت شركت دريافت گرديده بود ، علاوه بر ارسال پاسخ مناسب به متقاضيان و درخواست كنندهاي مردمي ، مبادي ذيربط نيز در جريان فرآيند رسيدگي به شكايات قرار گرفتند .

وي افزود : طرح ضربتي وصول مطالبات شرکت از مشترکين بد حساب تا پايان شهريور ماه سالجاري از سوي دفتر حقوقي ورسيدگي به شكايات اجرا گرديد  و 76نفر از بدهكاران مصارف برق سنگين پس از اخذ  دستورقضايي الزام به پرداخت بدهي برق مصرفي به ارزش 440 ميليون ريال شدند كه با اجراي اين طرح عملکرد وصول مطالبات شرکت بهبود قابل توجهي يافت.