ورود به سایت

درگزارش عملكرد انشعابات اموربرق غرب شهرستان زنجان عنوان شد:

سيستم قرائت از راه دور كنتوربرق مجتمع هاي تجاري غرب شهرستان زنجان راه اندازي شد

 

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس نيكخواه مديراموربرق غرب شهرستان زنجان در گزارشي به چند اقدام مهم واحد انشعابات اين امور اعم از اصلاح و بهينه سازي وضعيت ظاهري وفني انشعابهاي نصب شده در بازار بزرگ تاريخي زنجان ، اصلاح تابلوهاي برق مسير جاده ي زنجان –تبريز و همچنين نصب مودم به منظور قرائت از راه دوركنتورهاي برق پنج مجتمع تجاري اشاره كرد.

مهندس نيكخواه مديراموربرق غرب شهرستان زنجان ضمن قدرداني از  فعاليت هاي فشرده وشبانه روزي واحد انشعابات درماه هاي اخير ، گفت : به منظور اصلاح وبهينه سازي انشعاب هاي نصب شده در طولاني ترين بازار مسقف تاريخي زنجان هماهنگي هاي مستمري با اداره كل ميراث فرهنگي و فرمانداري شهرستان زنجان صورت گرفت و بدليل ازدحام و پيشگيري از نارضايتي كسبه و بازاريان با هماهنگي فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان زنجان پرسنل خدوم اين امور كار اصلاح انشعاب هاي برق را بصورت شبانه از ساعت 21 شب تا 5 صبح انجام دادند كه اين امر ضمن ايمني كسبه و بازديدكنندگان از بازار شد ، موجب افزايش رضايتمندي مردم شريف زنجان نيز گرديد.

وي همچنين به اصلاح و تعمير وبازسازي تابلوهاي برق موجود در محور زنجان-تبريز  و نصب تابلوي مجتمع در اراضي نيك پي اشاره كرد و گفت : در راستاي اصلاح وتعميرات فني و همچنين همسان سازي و زيباسازي شكل ظاهري تابلوهاي برق اقدامات گسترده اي از جمله بتن ريزي ، رنگ آميزي ، جوشكاري و آرايش فني كابل هاي انشعاب صورت گرفت .

ايشان در نهايت نصب 5 دستگاه مودم قرائت از راه دور بر روي تابلوهاي برق مجتمع هاي تجاري واقع در غرب شهرستان زنجان را اقدامي درجهت هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق عنوان كرد وافزود با نصب دستگاه هاي مودم قرائت از راه دور و لينك با كنتورمرجع ، لوازم اندازه گيري مجتمع هاي تجاري از طريق مركز ديسپاچينگ شركت قرائت وكنترل خواهند شد .