ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، معاونت منابع انساني اين شركت در راستاي اجراي طرح سنجش سلامت كاركنان وزارت نيرو و اقدام هاي پيشگيرانه بهداشتي درماني و توانبخشي ودر نهايت ارتقاي سلامت افراد ، با مشاركت كارشناسان بهداشت ودرمان استان يكدوره برنامه سنجش سلامت كاركنان اجرا كرد.

سلامت جسماني و رواني افراد از يك سو جزو نيازهاي اساسي انساني است واز سوي ديگر شاخص سلامت به عنوان يكي از معيارهاي تعيين ميزان پيشرفت اجتماعي ، اقتصادي و توسعه پايدار محسوب مي شود. در اين ارتباط انجام طرح سنجش سلامت كاركنان واندازه گيري ميزان فشارخون ، قد ، وزن ومحاسبه شاخص توده بدني (BMI) ويژه ي  پرسنل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان مورد تاكيد مديريت ارشد سازمان بوده  و با همت همكاران معاونت منابع انساني و مشاركت كارشناسان مركز بهداشت ودرمان استان بصورت يكروزه در محل ستاد اين شركت برگزار گرديد.

گفتني است از ديگر اهداف برگزاري طرح سلامت كاركنان توزيع برق استان زنجان مي توان به بررسي وضعيت فعلي و ارتقاء سلامت كاركنان ، افزايش آگاهي كاركنان از وضعيت جسمي خود ، ايجادانگيزه وافزايش كارآيي و همچنين انجام امور درماني به موقع و ممانعت از پيشرفت بيماريها اشاره كرد.

DSC06513.JPG  DSC06511.JPG