ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارسال لوح هاي تقدير از سوي مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي و دبيرشوراي فرهنگ عمومي استان ، مدير كل آموزش وپرورش شهرستان ابهر و مدير دبستان علامه حلي زنجان از پرسنل اين شركت قدرداني كردند .

ناصرمقدم مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي و دبير شوراي فرهنگ عمومي استان زنجان با ارسال لوح سپاس به خاطر نقش موثر در تجمع پرافتخار عاشورائيان شهرستان خرمدره از مهندس باقري وند مديريت توزيع برق شهرسان خرمدره قدرداني كرد.

مديركل آموزش وپرورش شهرستان ابهر و مدير دبستان علامه حلي شهرستان زنجان نيز با ارسال لوح سپاس جداگانه اي به خاطر مشاركت وهمكاري در برگزاري مطلوب مانور زلزله و حضور سريع و بموقع نيروهاي اينشركت از مهندس بابك محمدي مديريت توزيع برق شهرستان ابهر و پرسنل توزيع برق استان زنجان تقدير كردند .