ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، رضا عبداللهي نماينده ي مردم شهرستان هاي  ماهنشان، انگوران وايجرود با ارسال نامه اي ضمن  قدرداني از زحمات و تعاملات خوب پرسنل اين شركت درمدت 28 سال حضورشان در مجلس شوراي اسلامي، از خدمات و همكاري هاي نزديك مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل و همچنين مهندس جواد حسني مديريت توزيع برق شهرستان ايجرود  و احمدسعادتي مديريت توزيع برق شهرستان ماهنشان قدرداني كرد.