ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با ارسال لوح سپاسي از سوي اسماعيل نجار معاون وزير ورئيس سازمان مديريت بحران كشور به دليل اهتمام درپيشبرداهداف وبرنامه هاي شوراي فرهنگي مديريت بحران استان مخصوصا برگزاري موثر وموفقيت آميز اولين كارگاه آموزشي وتمرين ستادي مديريت بحران شمالغرب كشور از مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين شركت قدرداني كرد.

در بخشي از اين لوح قدرداني آمده است : " بدون شك برگزاري كارگاه آموزشي وتمرين ستادي مديريت بحران شمالغرب كشور در راستاي دغدغه هاي حوزه ي ستادي بحران كشور كه همانا برداشتن گام هايي اساسي در زمينه الگوسازي وتدوين و طراحي وزمينه سازي ، اجرا و توسعه مدل هاي مديريتي بحران دركشور مي باشد و الزاماً با بهره گيري از توان علمي كشور در فرصت هاي طلايي موجود در مقطع قبل از بروز بحران امكان پذير خواهد بود ."