ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، اسماعیل محسنی کبیر معاون برنامه ریزی وتوسعه شبکه شرکت مادرتخصصی توانیر با ارسال نامه ای خطاب به عادل کاظمی مدیرعامل این شرکت از عملکرد شایسته در بخش ارائه ی  گزارش دقیق برآورد بار و انرژی استان  که منجر به مطالعات برآوردبار وانرژی شرکت توزیع برق استان زنجان برای سال های 1394 تا 1399 شد ، قدردانی کرد.

در بخشی از این نامه آمده است : مطالعات برآوردبار وانرزی آن شرکت برای سالهای 1394 تا 1399 با تلاش خانم مهندس صفاری رئیس گروه برنامه ریزی فنی ، تحت نظارت وپیگیری مهندس طاهریان مدیردفتربرنامه ریزی وبودجه به اتمام رسیده است . که بدون دقت نظر و تلاش ایشان در تهیه گزارش برآورد بار وانرژی وهمکاری مستمر با دفتر برنامه ریزی و توسعه شرکت توانیر و همچنین آماده نمودن بموقع گزارش های مورد نیاز، میسر نمی شد .