ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس فرخي فرماندار شهرستان زنجان، مهندس عادل كاظمي مديرعامل اين شركت و خالقي فرماندارشهرستان سلطانيه به كارمندان نمونه ي اين شركت محمد ستاري پرسنل اموربرق غرب زنجان و ابراهيم صفاري همكار مديريت توزيع برق سلطانيه با ارسال لوحي تبريك گفتند .

همزمان با ايام گراميداشت هفته دولت كارمندان نمونه ي ارگان ها وسازمان هاي فعال در استان معرفي شدند كه به همين مناسبت محمد ستاري از اموربرق غرب شهرستان زنجان و ابراهيم صفاري از مديريت توزيع برق شهرستان سلطانيه به عنوان كارمند نمونه انتخاب و از سوي  مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ، مهندس فرخي فرماندار شهرستان زنجان و خالقي فرماندار شهرستان سلطانيه مورد تقدير قرار گرفتند .