ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با هماهنگي دفترآموزش وبرنامه ريزي نيروي انساني ، اعلام نياز معاونت فروش وخدمات مشتركين اين شركت وهمچنين به منظورايجاديك روش اصولي ويكنواخت براي برقراري كابل انشعاب ونصب بهينه لوازم اندازه گيري؛ مسئولين انشعابات ، پيمانكاران و پرسنل نصاب امورهاي اجرايي در كارگاه آموزشي يكروزه ي آشنايي با استانداردهاي برقراري انشعاب برق و نصب لوازم اندازه گيري حضوريافتند .

در كارگاه يكروزه ي آشنايي با دستورالعمل روش اصولي و يكنواخت برقراري انشعاب برق و نصب لوازم اندازه گيري، مهندس قريشي مديردفتركنترل لوازم اندازه گيري و مهندس يزدان شناس از كارشناسان معاونت فروش وخدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به تدريس در اين حوزه پرداختند و شركت كنندگان را كه ارتباط مستقيم و نزديك با اداره ي انشعابات داشتند بصورت عملي با نحوه ي نصب انشعاب اصولي و رفع  نواقص احتمالي آشنا كردند .

گفتني است كارگاه آموزشي مذكور بصورت عملي و باهدف رعايت استانداردهاي گرفتن انشعاب برق و نصب لوازم اندازه گيري براي مشتركان برق برگزار و مسئولين انشعابات ،‌مامورين بازديد،‌ناظرين مشاور نيز از جزئيات اين استاندارد كه شامل : استاندارد گرفتن انشعاب برق از شبكه هاي توزيع برق ،‌رعايت حداقل ارتفاع كابل هاي منشعب از خطوط هوايي، تجهيزات مورد نياز ،‌محفوظ بودن انشعاب ها و سهولت قطع ووصل ،‌منظورنودن طول اضافي كابل جهت جابجايي فازها ، برقراري انشعاب از شبكه هاي فشارضعيف زميني وساير موارد مي شد، آشنا شدند .

DSC02250.JPG