ورود به سایت

اميرفرهاد ميرزائي.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،در پي رسيدگي به بيش از 30فقره پرونده از ابتداي سال تاكنون در كميته حريم اين شركت كه پس از تصويب هيات مديره در سال هاي اخير متشكل از معاونت بهره برداري وديسپاچينگ،معاونت فروش وخدمات مشتركين ، مديردفترحراست وامورمحرمانه،مديرتوزيع برق شهرستان زنجان وبه دبيري مديردفترحقوقي ورسيدگي به شكايات بصورت شايسته وموثر به حل وفصل مشكلات مردمي در راستاي تكريم ارباب رجوع پرداخته است.

اميرفرهاد ميرزايي مديردفترحقوقي ورسيدگي به شكايات با بيان اين مطلب افزود :  فرآيند طرح پرونده هاي مردم در كميته ي حريم به گونه اي است كه موارد مبتلابه كه تصميم گيري در رابطه با آنها در امورهاي اجرايي سراسر استان زنجان امكان پذير نمي باشد در اين كميته مطرح و با همفكري و بهره مندي از اختيارات قانوني نسبت به رفع مشكلات متقاضيان ومشتركين برق اقدام مي گردد .