ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با اهداء لوح سپاس از سوي مهندس آرش كردي رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت مادرتخصصي توانير به خاطر تلاش درراستاي راهبري پروژه هاي تحقيقاتي بويژه كسب عنوان برتري در جشنواره پژوهش وفناوري وزارت نيرو با موضوع "طراحي وساخت منبع تغذيه خازني رله ثانويه " كه توسط مهندس عليرضا نادميان مديردفترنظارت بربهره برداري طراحي وساخته شده بود و در جشنواره مزبور بصورت شفاهي ارائه گرديد؛ از مهندس عليزاده مديرعامل و پرسنل پژوهشگر اين‌شركت قدرداني كرد.