ورود به سایت

IMG_8833.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، باصدور حکمی از سوی مهندس علیزاده مدیرعامل این شرکت ، مهندس مهدی کابلی به عنوان مشاورفنی مدیرعامل و مهندس مهردادچنگوری به سمت سرپرستی معاونت منابع انسانی منصوب شدند.

علیزاده در مراسم تودیع معارفه معاون جدید منابع انسانی و تجلیل از خدمات ارزنده مهندس مهدی کابلی ، نقش تغییرات سازمانی را در بهبود عملکرد هر سازمانی مهم ارزیابی  و هدف از جابجایی های اخیر در این شرکت را انتقال تجربیات مدیریتی در پست های سازمانی جدید و پویایی هرچه بهتر روند ارائه خدمت به مردم  عنوان کرد. وی افزود: نقش راهبردی معاونت منابع انسانی در افزایش بهره وری و کارآیی سازمانی، ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و تعالی عملکرد کارکنان برکسی پوشیده نیست و امیدواریم شاهد ارتقاء بهره وری نیروی انسانی با مدیریت جدید مهندس چنگوری در پست سرپرستی معاونت منابع انسانی این‌شرکت باشیم.