ورود به سایت

IMG_6741.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با صدور احكام جداگانه اي از سوي مهندس عليزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل اين‌شركت ، مهندس سيدجوادقريشي به سمت مديردفتر مهندسي و نظارت در حوزه معاونت برنامه ريزي و مهندسي و مهندس مهدي شهري به عنوان مدير دفترنظارت و كنترل لوازم اندازه گيري در حوزه معاونت فروش و خدمات مشتركين منصوب شدند.

مهندس عليزاده در اين جلسه‌ي توديع و معارفه به ماموريت هاي اصلي شركت در حوزه ارائه خدمت با كيفيت به مردم اشاره كرد IMG_6714.JPGو گفت : تغيير و تحول يكي از مسايل بسيار مهم و حياتي است كه بقا و دوام هر يك از واحدهاي شركت نيز وابسته به آن است . پذيرش تغيير و نوآوري در رسيدن مطلوب به اهداف شركت ، بويژه در نحوه ارائه خدمت به مردم و مشتركين برق مفيد و موثر خواهد بود. وي افزود : خلق رويكرد جديد در نحوه رسيدن به مطلوبترين عملكرد واحدهاي سازماني كمك بسزايي در رشد و ترقي شركت خواهد كرد.

IMG_6736.JPG IMG_6730.JPG